Alapszabály

A Mercedes-Benz Classic Magyarország Egyesület alapszabálya

 

I. A Mercedes-Benz Classic Magyarország Egyesület (továbbiakban: Egyesület) adatai

 

 1. Az Egyesület elnevezése:   Mercedes-Benz Classic Magyarország Egyesület. ( Rövidítve : MBCM)

 

2. Az Egyesület szervezeti formája: egyesület .

 

3. Az Egyesület működési területe kiterjed az ország egész területére.

 

4. Az Egyesület székhelye:     Budapest. 1133 Budapest, Kárpát utca 21.

 

5. Az Egyesület e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat .

 

II. Az egyesület célja és feladatai

 

1. Az Egyesület célja: a Mercedes-Benz márka és termékei történetiségének, valamint a gépjárművek esztétikai állapotának fenntartása.

 

2. Az Egyesület lehetőséget nyújt tagjainak arra, hogy politikától és vallástól mentes alapon, műszaki, történelmi és idegenforgalmi szempontból tapasztalatot és véleményt cseréljenek, részt vehessenek a márka rendezvényein és párbeszédet folytathassanak a gyárral, kapcsolatot tarthassanak más márka klubjaival.

 

3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

 

4. A historikus,  veterán, oldtimer, classics és a youngtimer Mercedes-Benz típusú személygépkocsik tulajdonosainak, használóinak és ezen márkával rokonszenvezők egységbe tömörítése, valamint érdekvédelme.

 

5. Az Egyesület tagjai számára a historikus, veterán, oldtimer, classics és a youngtimer Mercedes-Benz járművek megismerésének biztosítása és az összegyűjtött információkhoz való minél egyszerűbb hozzáférés megszervezése a tagság számára.

 

6. Tanácsadás nyújtása és előadások megszervezése.

 

7. Rendszeres időközönként információk közlése hazai és külföldi eseményekről.

 

8. Nemzetközi kapcsolatok szervezése, ennek keretében hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétel.

 

9. Az Egyesület feladatai közé tartozik az Egyesület tagjainak egységbe fogása, tagregisztráció és nyilvántartás, rendszeres klubest szervezése. Más magyar és külföldi egyesületekkel, egyéb szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, országos találkozók szervezése külföldi klubok és érdeklődők meghívásával.

 

 

 

III. Az Egyesület tagsága

 

1. Az Egyesület tagja lehet az a nagykorú természetes személy, aki a márkához tartozó jármű tulajdonosa, vagy pedig a márka története és az egyesület céljai iránt érdeklődik, elfogadja az Egyesület alapszabályát és belépési kérelmében (nyilatkozatában) vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről – az Egyesülethez intézett írásbeli felvételi kérelmet alapján – a soron következő Klubgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többséggel döntenek. A jelölt megkezdheti legfeljebb hat hónapos próbaidejét.  Az Egyesület a legkésőbb a próbaidő leteltével dönt az esedékes Klubgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségével és erről írásban értesíti a kérelmezőt. Az új tagnak adott évre tagdíjfizetési kötelezettsége véglegesítése után, 30 napon belül következik be. Az új tag 3 év után lehet az elnökség tagja.

 

2. Az Egyesület tagjának jogai:

-             részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

-             valamennyi tag egyenlő szavazati joggal rendelkezik.

-             a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

-             felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

-             választójoggal rendelkezik és választható az Egyesület tisztségeire;

-             indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

-             betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

-             a tagok 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

 

3. Az Egyesület tagjának kötelességei:

-             a tag köteles legjobb képességei szerint szolgálni az egyesület érdekeit és céljait;

-             betartani az alapszabályt és a határozatokat;

-             az alapszabályban előírt tagdíj fizetését teljesíteni.

 

 

4. A Mercedes-Benz magyarországi vezérképviselete jogosult egy rendes tagot delegálni a Közgyűlésbe, mely tagra a tagdíjfizetési kötelezettség nem vonatkozik.

 

5. Az Egyesület tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.

 

6. A tagsági viszony megszűnik:

-             a tag halálával,

-             az Egyesület megszűnésével,

-             a tag kizárásával,

-             vagy kilépésével.

 

Az Egyesületből történő kizárásra, valamint a kizárást megelőző kizárási szándék kinyilatkoztatására, a Közgyűlésen jelenlévő tagok minősített többségével kerülhet sor, ha a kizárni kívánt tag az Egyesület érdekeit súlyosan veszélyeztető, az Egyesület jó hírnevét rontó, vagy az Egyesületet egyébként kárral fenyegető magatartást tanúsít. A kizárandó tag szavazatát az egyhangúság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A kizárási szándékot az érintettel írásban kell közölni az ok rövid ismertetésével együtt. A kizárandó tagnak - a kizárás előtt, megfelelő határidő szabásával egyidejűleg - lehetőséget kell adni arra, hogy szóban vagy írásban kifejthesse a kizárással kapcsolatos álláspontját. Ha a kizárandó tag élt ezzel a lehetőségével, akkor álláspontjának megismerése után a közgyűlés ismételten – a kizárandó tag szavazatának figyelmen kívül hagyása mellett – szavaz a tag kizárásáról. Amennyiben a kizárandó tag nem élt azzal a lehetőséggel, hogy álláspontját közölje, úgy megadott határidő lejártát követően a kizárási szándéknyilatkozat kizárási határozatként hatályos.

A kizárási határozat ellen a kizárással érintett tag fellebbezést nyújthat be az Egyesület Közgyűléséhez. A fellebbezésről a Közgyűlés dönt, döntését írásban közli az érintettel. Automatikus – szavazás nélkül is hatályos – kizárást jelent az egyesületből az éves tagsági díj 30 napon túli meg nem fizetése. A tagdíjfizetés meg nem fizetése miatti kizárásról szóló határozatot az elnök és az elnökség két tagja írja alá.

A tagsági jogviszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

 

Kilépésre, a kilépni kívánó tag írásbeli nyilatkozat alapján kerülhet sor a naptári év végére nézve. A kilépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépett tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött kilépési nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a kilépett tag személyéről és a kilépés elfogadásra kerül.

 

7. Az éves tagdíjat a következő évre minden naptári év december 31.-ig kell megfizetni az egyesület bankszámlájára. Az éves tagdíj mértéke 50.000.- Ft.  A megfizetett tagdíjak visszatérítésére nincs lehetőség. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

 

IV. Az Egyesület szervei

 

Az Egyesület szervei:

1)      Közgyűlés

2)      Elnökség

 

 

 

1)A közgyűlés:

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, mely a rendes tagok összességéből áll. A Közgyűlést legalább évente egyszer kell összehívni. Az összehívásra írásban, legkésőbb három héttel a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt, az időpont és a napirend közlésével együtt kerül sor. A közgyűlést az Elnök vagy az általa megbízott személy vezeti le. A határozathozatal a jelenlévő szavazásra jogosult tagok szavazatainak egyszerű többségével történik. A szavazat átruházása és a szavazásra történő meghatalmazás kizárt.

A Közgyűlés a határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok fele plusz egy fő jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-             Az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;

-             Az Alapszabály elfogadása, módosítása;

-             az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik;

-             Tisztségviselők megválasztása és visszahívása, egyszerű többséggel;

-             Tagdíj mértékének megállapítása;

-             Az előírás szerint benyújtott és a közgyűlés hatáskörébe tartozó indítványok megvitatása;

-             Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

-            A Titkár számadásának elfogadása;

-             Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

 

A Közgyűlésekről, valamint az írásbeli szavazásról az eseményeket és az eredményeket hűen tükröző jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a határozatokat sorszámozva kell szerepeltetni. A jegyzőkönyvet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag írja alá.

 

2)Az Elnökség tagjai :

-           az Elnök,

-           az Alelnök

-           a  Titkár

 

 

Az Elnököt, az Alelnököt és a Titkárt a Közgyűlésen jelenlévő és szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többséggel választják. Az Elnök és a megválasztott tisztségviselők hivatali ideje 3 év. Újraválasztásuk lehetséges. Az Elnök és a tisztségviselők tisztségüket fizetség nélkül látják el, azonban igazolt kiadásaik megtérítésére igényt támaszthatnak az egyesülettel szemben.

 

Az Elnök feladata és hatásköre:

-             Az Egyesület tevékenységének irányítása;                    

-             A Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

-             A közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

-             Kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

-             Az Egyesület képviselete, melyet akadályoztatása esetén az Elnökség egy megbízott tagja lát el;

-             Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

-             Irányítja az Egyesület gazdálkodását;

-             Minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

 

Az Elnök tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Az elnök feladatköreit az egyes tagokra is átruházhatja.

 

Az Alelnök feladata és hatásköre:

      -       Az Elnök munkájának segítése, szükségszerinti helyettesítése, közreműködés a Közgyűlés határozatainak végrehajtásában, az elnökségi feladatok koordinálása.

     

 

A Titkárfeladata és hatásköre:

     -     Az Elnök és az Alelnök munkájának segítése, közreműködés a Közgyűlés határozatainak végrehajtásában.

      -       Az Egyesület vagyonának, számlájának kezelése, az éves pénzügyi terv elkészítése, elszámolás összeállítása a Közgyűlésnek                                                            

      -       Az Egyesület bank számlája felett az Elnök és a Titkár önálló aláírási joggal bír.     

                                                               

 

V. A egyesület vagyona és gazdálkodása

 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnök és a Titkár jelentést készít, melyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

Az Egyesület vagyonát a pénzügyekért felelős tag – a Titkár – kezeli az Elnök irányítása alatt, az éves költségvetésnek megfelelően. A  Titkár, a vagyon kezelése során köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni, az egyesület vagyonát minden esetben köteles saját vagyonától elkülönítve kezelni és megóvni.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – nem felelnek.

 

2. Az egyesületi célok eléréséhez szükséges anyagi eszközök a tagdíjakból, a rendezvények bevételeiből, a magán és jogi személyek támogatásaiból, az Egyesület vállalkozási tevékenységéből és egyéb bevételekből származnak.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdasági tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

Az Egyesület anyagi eszközeit csakis az egyesület céljainak elérésére szabad felhasználni, azt nem lehet a tagok között felosztani, vagy egyes tagoknak juttatni. Ez alól kivételt képez az egyes tagok által a klub érdekében folytatott tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés. 

 

VI. Az Egyesület megszűnése

 

Az Egyesület megszűnik:

-             ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,

-             ha bíróság feloszlatja,

-             ha más szervezettel egyesül (összeolvad, beolvad),

-             ha törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megszűnését megállapítja.

-             ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

-             és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik , és a 2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezési irányadóak .

 

VII. Mentesítő záradék

 

Amennyiben a jelen alapszabály egyes rendelkezései semmisnek vagy érvénytelennek bizonyulnának, úgy az alapszabály többi pontjának érvényességét ez nem érinti. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezést úgy kell kijavítani, hogy az érvénytelen rendelkezés által eredetileg kitűzött célt el lehessen érni.

 

VIII. Vegyes és záró rendelkezések

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.tv.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

 

Az Egyesület Alapszabályának módosítását a 2013 október 7-i Közgyűlés fogadta el.

 

Kelt: Budapesten, 2013 október 7.